Yayınlar

İşkur işbaşı eğitim programı nedir?

Resim
İşkur işbaşı eğitim programı İŞKUR'un istihdamı arttırmak ve işsizliği önlemek için uyguladığı bir program olmakla beraber program sonrası işverenlere sağlamış olduğu SGK teşviki ile de ön plana çıkan bir programdır.

Muhasebe programları ne işe yarar?

Resim
Muhasebe dağınık bir çok verinin önce düzene sokulup sınıflandırıldığı ve kayıt sürecinden sonra çıkan sonuçları yorumlayan bir meslektir. Ama kabul etmek gerekir ki herkesin aklı defter değil her bilgiyi aklımızda tutmamız imkansız unutabiliriz işte bu nokta da devreye muhasebe programları giriyor.

Genç girişimciler için Bağkur prim desteği!

Resim
Genç bir girişimcisiniz devletin sağlamış olduğu gelir vergisi kazanç istisnasından da yararlanıyorsanız devlet şahı şirketinizi kurduğunuz ilk 1 yıl için size destek oluyor ve sizden bağkur primi almıyor.

Genç girişimcilere 75.000,00.-TL gelir vergisi kazanç istisnası!

Resim
18-29 yaş aralığındaysanız, daha önce şahsınız adına hiçbir vergi mükellefiyetiniz yok ve şahıs şirketi kurmayı düşünüyorsanız hiç durmayın bir an önce şahıs şirketinizi kurun ve devletin genç girişimcilere tanımış olduğu 75.000,00.- TL tutarındaki gelir vergisi istisnasından 3 yıl boyunca yaralanabilirsiniz.

MADDE 2 – (1) 6663 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenerek 10/2/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. "Genç girişimcilerde kazanç istisnası: MÜKERRER MADDE 20 – Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır. 1. İşe…

7 Adımda Şahıs şirketi nasıl kurulur?

Resim
Bu yazımda size şahıs şirketi nasıl kurulur onu anlatacağım. Şahıs şirketi daha çok esnaf olarak tabir ettiğimiz bakkal, nalbur, berber, manav v.b. tarzda k işleri yapmak isteyen ve vergi mükellefi olması gereken gerçek kişiler için kurduğumuz bir şirket türüdür.

Limited Şirketlerin hisse devirleri tescil ve ilan edilmek zorunda mıdır?

Yeni TTK'nın 594'üncü maddesinde limited şirketlerin pay defterleri düzenlenmiştir. Buna göre; şirket, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutar. Ortakların, adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları ve adresleri bu deftere yazılır.


Yeni TTK'nın 595'inci maddesinde ise, esas sermaye payının devri düzenlenmiştir.

Limited şirketlerin esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır.

Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur.

Şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmemişse, ortaklar genel kurulu sebep göstermeksizin onayı reddedebilir.

Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir.

Şirket sözleş…